กฟผ. ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด 50 ปี ในการพัฒนาและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมพลังงานอย่างไม่หยุดยั้ง สู่พลังงานสีเขียวเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทยและเป็นศูนย์กลางระบบไฟฟ้าอาเซียน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กฟผ. เชื่อมั่นว่า ทิศทางการดำเนินภารกิจและการปรับตัวขององค์กรและพนักงาน ด้วยการนำใช้ดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และคล่องตัวเพิ่มขึ้น มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าให้สามารถรองรับกับทุกสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนไปและการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น จะสามารถสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และ กฟผ. จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังปณิธานของ กฟผ. ที่ตั้งมั่นมาตลอดระยะเวลา 50 ปีและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ว่า กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

โดยปีนี้ กฟผ ครบรอบ 50 ปี ก็จะทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สินค้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.62 ซึ่งทาง อีฟ ไลท์ติ้งเรา ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

logo-e

Call Us : 02 538 9900 l E-mail : info@evelighting.com l www.evelighting.com