|
 
 
   
 
  หน้าหลัก > ข่าวสาร
 

 
 

ที่อีฟไลท์ติ้ง : 

 เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของ "การประดิษฐ์" มีความยินดีนำนวตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ปัญญาประดิษฐ์ของทีมพัฒนาสินค้าและคุณภาพ ทำการจดลิขสิทธิ์ "อนุสิทธิบัติ"* เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่าน มั่นใจว่าเราเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น พบกับสินค้า  "ชุดราง ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์"**  และ หลอดประหยัดไฟเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ หนึ่งเดียวที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากอีฟไลท์ติ้งได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าไฟฟ้าชั้นนำใกล้บ้านท่าน.


 ****************************************************************************************

 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง     การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค, ,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น     การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น
****************************************************************************************อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ  หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

"อีฟไลท์ติ้ง สร้างแสงสว่างเพื่อชีวิต"
ข้อมูลประกอบ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=18&Itemid=195

 *เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 113000617
**เฉพาะ ชุดรางฟลูออเรสเซนต์


เพิ่มเติม...

   

    256 ลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-538-9900 โทรสาร 02-538-0202

Copyright 2009 EVE Lighting Co., Ltd.All Rights Reserved.