Square Box 2x4” inch Yellow

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 2x4” นิ้ว. สีเหลือง ( ซื้อขั้นต่ำกล่องละ 50 ชิ้น )

Share

หมวดหมู่ : uPVC CONDUIT & FITTING

Share

 
กล่องพักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 2x4” นิ้ว. สีเหลือง

( ซื้อขั้นต่ำกล่องละ 50 ชิ้น )
 
 
คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า
 
1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
 2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม 
3. ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
4. ป้องกันสายไฟหรือสายโทรศัพท์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัย
ท่อผู้พักอาศัย เช่น ป้องกันหนูแทะสายไฟ ป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร